Gedragsregels & vertrouwenscontactpersoon

Interne gedragsregels Mabuhay Self-Defense

Binnen Mabuhay Self-Defense hanteren wij gedragsregels voor onze instructeurs, begeleiders, coaches, stagiaires en vrijwilligers. Tevens heeft iedereen die bij ons aan de slag gaat een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig. Indien de VOG niet (opnieuw) wordt vertrekt en/of je handelt niet binnen de grenzen van onze gedragscode kunnen wij je niet toevoegen aan ons team. Op deze manier hopen we een veilig klimaat voor de kinderen/kwetsbare personen die bij ons sporten en onze minderjarige medewerkers te creëren. 

Gedragsregels

Wij hebben gedragsregels voor onze instructeurs, begeleiders en stagiaires (hierna te noemen ‘instructeur’) opgesteld. Deze gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter/instructeur te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van instructeurs en sporters in concrete situaties. Het is belangrijk dat onze instructeurs hiervan op de hoogte zijn. Daarom is het ondertekenen van de gedragsregels ook een van de onderdelen van ons aannamebeleid. De gedragsregels worden onderaan deze pagina weergegeven.

Aannamebeleid

Als onderdeel van ons aannamebeleid doorlopen wij onderstaande stappen voor nieuwe collega’s:
– Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden.
– Indien mogelijk worden referenties gecheckt.
– Er wordt een VOG aangevraagd (herhaling elke 3 jaar)
– De gedragsregels worden bekend gemaakt en ondertekend.
– Er wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is onafhankelijk en is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwers en management. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Voor Mabuhay Self-Defense is dit Petra van Elteren. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 48750341 of via het mailadres    petravanelteren@pro-business.nl.

Indien gewenst is het ook mogelijk om het Centrum Veilige Sport Nederland te contacten (www.centrumveiligesport.nl).

Gedragsregels instructeur, coach, begeleider en/of stagiair

 • Zorg voor een veilige omgeving waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • Volg de veiligheidsnormen en –eisen op.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en deze ook kunt toepassen.
 • Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies en vermeld alle relevante feiten bij een aanstelling.
 • Er kan een geldige VOG aangevraagd worden.
 • Wees bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruik jouw positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts-) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteer het privéleven van de sporter en dring hierin niet verder binnen dan noodzakelijk.
 • Ga met respect om met de sporters en ruimtes waarin ze zich bevinden, zoals kleedkamers.
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezondheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Zorg dat je een voorbeeld bent voor anderen en onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
 • Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • Neem geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten meld dit dan direct aan het management.
 • Zie toe op naleving van regels en normen en zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 • Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het management en/of de vertrouwenscontactpersoon en/of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Drink tijdens lessen, coachen of andere activiteiten met jeugd geen alcohol en gebruik geen verdovende middelen en zie er ook op toe dat minderjarige sporters die niet doen.