Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mabuhay Self-Defense en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Mabuhay Self-Defense (hierna te noemen “de deelnemer”). De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende opdrachten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle rechtsverhoudingen die Mabuhay Self-Defense aangaat met derden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn in te roepen door Mabuhay Self-Defense en personen die worden betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst die door de deelnemer is gesloten met Mabuhay Self-Defense.

1.4 Mochten één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

2.1 Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en digitaal te verzenden of deze schriftelijk in te vullen bij de sportschoolhouder.

2.2 Een lidmaatschap bij Mabuhay Self-Defense zal altijd per direct ingaan na inleveren of verzenden van het aanmeldformulier en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.

2.3. Mabuhay Self-Defense behoudt zich het recht voor om, indien nodig, tijdens de schoolvakanties te sluiten. Hiermee is rekening gehouden in de opbouw van de contributie.

2.4 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient maandelijks vooraf te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. In het geval van vooruitbetaling is er geen restitutie mogelijk indien het lidmaatschap beëindigd wordt.

2.5 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, kan Mabuhay Self-Defense een incassoprocedure starten. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,00, zijn voor rekening van de deelnemer.

2.6 Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.

2.7 Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot Mabuhay Self-Defense worden geweigerd. Mabuhay Self-Defense is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

2.8 Mabuhay Self-Defense behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld.

Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 4, lid 1.

Artikel 3: Trainingstijden

3.1 Mabuhay Self-Defense behoudt zich het recht voor om openingstijden, plaats en programma’s e.d. te wijzigen.

3.2 Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Mabuhay Self-Defense, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Artikel 4: Beëindiging van het lidmaatschap

4.1 De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Mabuhay Self-Defense.

4.2 Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de 1e van iedere kalendermaand, met inachtneming van art. 2, lid 2.

4.3 De opzegtermijn bedraagt 1 hele kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 2, lid 2.

4.4 Het lidmaatschap kan niet worden opgezegd als er nog sprake is van betalingsachterstand. Het lidmaatschap blijft voortduren totdat de betalingsverplichting is voldaan. Artikel 2 lid 4 zal in werking treden als er geen gehoor wordt gegeven aan de betalingsverplichting.

4.5 Mabuhay Self-Defense behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de sportschoolhouder een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

Artikel 5: Vrijwaring van risico en aansprakelijkheid

5.1 Mabuhay Self-Defense aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

5.2 Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Mabuhay Self-Defense, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

5.3 De deelnemer vrijwaart Mabuhay Self-Defense van alle aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

5.4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5.5 De deelnemer vrijwaart Mabuhay Self-Defense tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit door Mabuhay Self-Defense voor deelnemer verrichte activiteiten, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Mabuhay Self-Defense.

Artikel 6: Huisregels

6.1 De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Mabuhay Self-Defense en hiernaar te handelen.

6.2 De algemene voorwaarden en de huisregels van Mabuhay Self-Defense staan op de website en het aanmeldformulier van Mabuhay Self-Defense.

Artikel 7: Persoonsgegevens

7.1 Mabuhay Self-Defense verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Mabuhay Self-Defense kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Mabuhay Self-Defense door middel van een schriftelijke kennisgeving.

7.2 De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Mabuhay Self-Defense zijn opgenomen. Mabuhay Self-Defense gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens.

Artikel 8: Bewaartermijn

8.1 Nadat het lidmaatschap is beëindigd, wordt het dossier gesloten. De stukken uit het dossier worden gearchiveerd en vijf jaar bewaard. U kunt deze stukken opvragen tot vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluiten van de opdracht nadat Mabuhay Self-Defense uw lidmaatschap voor u heeft beëindigd.

8.2 Na verloop van deze termijn is Mabuhay Self-Defense gerechtigd om de stukken zonder nadere aankondiging te vernietigen.

Artikel 9: Rechtstoepassing

9.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Mabuhay Self-Defense aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Mabuhay Self-Defense, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Breda.

9.3 Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Mabuhay Self-Defense te accepteren.

Artikel 10: Slotbepaling

Mabuhay Self-Defense heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.